Please wait...

 Welcome To | Rittiya Exhibition 2020

| Home | Logout| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น ครูผู้สอน ID วันที่สอน(M/D/Y) คาบที่ ห้อง รายวิชา เนื้อหา การบ้าน นักเรียนที่ขาด
ม.5 T80032 07/02/2563 1,2 ญ32203 ทบทวน,สอบสนทนา - -
ม.5 T30065 17/01/2563 6 ม.5/1 ว 32242 เม็ดเลือดขาว แบบฝึกหัดเรื่องเม็ดเลือดขาว -
ม.5 T30065 31/01/2563 6 ม.5/1 ว 32242 หน่วยไต นักเรียน รด.
ม.5 T80023 02/06/2020 คาบ 6 ม.5/1 อ32102 test
ม.5 T30065 30/01/2563 1-2 ม.5/1 ว 32242 ระบบขับถ่าย ระบบขับถ่ายของสัตว์5ข้อ นักเรียน รด.
ม.5 T40013 4/02/63 2 ม.5/1 ส32106 สงครามโลกครั้งที่ 1,2 ใบงานสงครามโลกครั้งที่ 1,2
ม.5 T20004 22/01/2563 1-2 ม.5/1 32204 การหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน ในชีท และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เลขที่ 11,13
ม.5 t40061 15/01/2563 4 ม.5/10 ส 32105 ศาสนา
ม.5 t40061 22/01/2563 4 ม.5/10 ส 32105 ศาสนา
ม.5 T20028 06-01-63 6-7 ม.5/10 ค32102 เหตุการณ์ แบบฝึกหัด3-4 -
Total 139 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>