Please wait...

 Welcome To | Rittiya Exhibition 2020

| Home | Logout| รายงานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ระดับชั้น ครูผู้สอน ID วันที่สอน คาบที่ ห้อง รายวิชา เนื้อหา การบ้าน นักเรียนที่ขาด
ม.6 T70029 02/07/2020 6 ม.6/10 ง33242 การส่งออกไฟล์งาน 1 18
ม.6 T70029 02/06/2020 2 ม.6/12 ง33242 การส่งออกไฟล์งาน 4 8 9 16 17 18 23 27
ม.6 T70029 02/07/2020 1 ม.6/14 ง33242 การส่งออกไฟล์งาน 12 15
ม.6 T70029 02/07/2020 2 ม.6/15 ง33242 การส่งออกไฟล์งาน 3 4 18 19 21 21 22 24 26 29
ม.6 T70029 02/06/2020 6 ม.6/2 ง33242 การส่งออกไฟล์งาน
ม.6 T70029 02/07/2020 7 ม.6/5 ง33242 การส่งออกไฟล์งาน 7 27
ม.2 T70040 02/06/2020 2 ม.2/12 ว22172 นำเสนองาน - -
ม.3 T70014 02/06/2020 7 ม.3/2 ง23102 การตัดสินใจเลือกอาชีพ
ม.3 T70014 02/06/2020 6 ม.3/3 ง23102 การตัดสินใจเลือกอาชีพ
ม.5 T70025 02/06/2020 3-4 ม.5/16 บ 32275 การวิเพฤติกรรมทางการตลาด - 7,15
Total 103 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>